Etický kódex

Článok I

Všeobecné ustanovenia

 1. Skupina PROFINEX Group (ďalej iba „PROFINEX Group“ alebo „spoločnosť“) je odhodlaná konať vždy v súlade s platnou legislatívou a podľa etických zásad a princípov za účelom uplatnenia najvyšších noriem etiky, profesionality a obchodného konania.
 2. Etické konanie má kľúčový význam pre dlhodobé fungovanie a ekonomické záujmy spoločnosti a je prejavom zodpovednosti voči všetkým subjektom pracovnoprávnych a obchodných vzťahov.
 3. Cieľom PROFINEX Group je navodenie etickej atmosféry v celej spoločnosti a to prostredníctvom zavedenia a uplatňovania firemného etického kódexu, najmä dodržiavaním zásad a princípov etického správania, vytvorením priaznivých pracovných podmienok, medziľudských vzťahov a budovaním vnútrofiremnej kultúry.
 4. Dobré meno spoločnosti a dôvera všetkých zainteresovaných patria k najdôležitejším hodnotám, ktorými spoločnosť disponuje. Ich ochrana je prioritnou úlohou spoločnosti a každého jej člena.
 5. Dodržiavanie etického kódexu má vplyv na dobré meno spoločnosti, čo je spojené s prosperitou, životaschopnosťou ako aj prospechom zamestnancov a ostatných spolupracujúcich subjektov.
 6. Všetci zamestnanci PROFINEX Group sú povinní konať v súlade s týmto Etickým kódexom, zachovávať vysoký morálny štandard v obchodnom a pracovnom správaní, vytvárať pracovné prostredie dôvery a úcty.

Článok II

Ciele

 1. Stanoviť pre PROFINEX Group rámec na vykonávanie etického podnikania, ktorým sa bude spoločnosť riadiť tak, aby vyhovela všetkým zákonom a pravidlám vzťahujúcim sa k jej obchodným aktivitám.
 2. Uľahčiť všetkým zamestnancom PROFINEX Group pochopenie cieľa spoločnosti, čo znamená vykonávať všetky obchodné aktivity etickým spôsobom a v súlade so všetkými platnými pravidlami.
 3. Udržiavať a chrániť dobrú povesť PROFINEX Group u jeho zákazníkov, dodávateľov, partnerov, zamestnancov, partnerov, ako aj všetkých subjektov, s ktorými PROFINEX Group spolupracuje a obchoduje, vrátane spoločenstiev, v ktorých PROFINEX Group pôsobí.

Článok III  

Pôsobnosť / Rozsah

 1. Etický kódex sa vzťahuje sa na všetkých zamestnancov, ako aj na ďalšie fyzické osoby konajúce v mene PROFINEX Group.
 2. Povinnosťou všetkých zamestnancov v akomkoľvek pracovnoprávnom vzťahu je dodržiavať tento Etický kódex, konať v súlade s ním a zároveň aj požadovať od všetkých spolupracujúcich tretích strán, vrátane externých poradcov, dodávateľov a iných obchodných partnerov, aby rešpektovali zásady tohto Etického kódexu.
 3. Všetci zamestnanci sú povinní, zachovávať vysoký morálny štandard v obchodnom a pracovnom správaní, vytvárať pracovné prostredie dôvery a úcty.
 4. Každý zamestnanec, ako aj každá fyzická osoba, konajúca v mene spoločnosti musia byť oboznámení s Etickým kódexom, čo potvrdia pri prevzatí kódexu svojím podpisom.

Článok IV

Vzťahy s dodávateľmi

 1. Vzťahy s dodávateľmi sú založené na vzájomnej dôvere a úcte. Všetky informácie o vzťahoch v PROFINEX Group a jej dodávateľoch sa považujú za dôverné.
 2. Firma PROFINEX Group sa zaväzuje, že bude vytvárať bezpečné pracovné prostredie pre svojich obchodných partnerov a ich zamestnancov zdržujúcich sa na pracovisku. Zároveň od nich recipročne vyžaduje dodržiavanie všetkých bezpečnostných predpisov platných v PROFINEX Group.
 3. PROFINEX Group sa zaväzuje dodržiavať dohodnuté zmluvné podmienky. Ak spoločnosť vplyvom mimoriadnych okolnosti nemôže splniť dohodnuté požiadavky, vstúpi čo najrýchlejšie do rokovania s obchodným partnerom s cieľom hľadania alternatívneho riešenia.
 4. Zamestnanci PROFINEX Group nesmú prijať od obchodných partnerov peňažné dary alebo iné provízie. Malé dary alebo pohostenie sa môže prijať, pokiaľ prijímajúceho nezaväzujú.

Článok V

Vzťahy k štátnym a vládnym orgánom, regiónu a spoločnosti

 1. PROFINEX Group sa zaväzuje ako sociálne zodpovedný subjekt vo vzťahu k štátnym a vládnym orgánom, miestnym orgánom, regiónu a celej spoločnosti poskytovať im pravdivé a včasné informácie.
 2. PROFINEX Group plní všetky podmienky vyplývajúce zo zakladajúcej listiny, rešpektuje zákon a koná len v súlade s platnou legislatívou.
 3. PROFINEX Group riadne platí dane, vedome sa nedopustí daňového úniku a dbá o transparentnosť všetkých finančných transakcií. Dodržiava všetky zákonné ustanovenia proti praniu špinavých peňazí.
 4. PROFINEX Group prispieva k ekonomickému rastu a zvyšovaniu životnej úrovne regiónu a celej spoločnosti.
 5. PROFINEX Group dbá o vytvorenie pracovných príležitostí, resp. o udržanie zamestnanosti.
 6. PROFINEX Group podporuje svojou sponzorskou a darcovskou činnosťou kultúrny, morálny, vzdelanostný, technický a infraštruktúrny rozvoj.
 7. PROFINEX Group sa zaväzuje svojimi aktivitami šíriť dobré meno regiónu a krajiny.
 8. PROFINEX Group ani žiadny jej zamestnanec nesmie v krajine, kde spoločnosť podniká, používať firemné fondy na poskytovanie priamych alebo nepriamych príspevkov politickým stranám, kandidátom alebo skupinám.
 9. PROFINEX Group sa zaväzuje prostredníctvom všetkých druhov médií poskytovať verejnosti úplné, zrozumiteľné, pravidelné a pravdivé informácie o svojich aktivitách a zámeroch. Systematicky rozvíja ústretové, vysoko profesionálne a etické vzťahy s médiami.

Článok VI

Vzťah k životnému prostrediu

 1. PROFINEX Group vedome dodržiava koncepciu trvalo udržateľného rozvoja v environmentálnej oblasti a napomáha pri programoch ochrany a tvorby životného prostredia regiónu.
 2. PROFINEX Group kladie mimoriadny dôraz vo svojej činnosti a službách na ochranu zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov a ostatnej verejnosti.
 3. PROFINEX Group rešpektuje vo všetkých svojich činnostiach platné technologické a ekologické normy.

Článok VII

Vzťahy v medzinárodnom podnikaní

 1. PROFINEX Group sa správa zodpovedne v medzinárodnom obchode a investíciách. Dodržiava legislatívu platnú v hostiteľskej krajine.
 2. PROFINEX Group prispieva k ekonomickému blahobytu a rozvoju hostiteľskej krajiny, rešpektuje jej tradície a kultúru.
 3. PROFINEX Group v každej svojej zahraničnej spoločnosti dodržiava Všeobecnú deklaráciu ľudských práv OSN a dbá o uplatňovanie jednotného postupu a dosiahnutie vysokého morálneho štandardu aj v krajinách s odlišnou obchodnou praxou.

Článok VIII

Vzťahy v spoločnosti

 1. Vzťahy k zamestnancom a medzi zamestnancami, ako i medzi nadriadenými a podriadenými v spoločnosti sú založené na úcte k dôstojnosti každého človeka a na rešpektovaní základných ľudských práv v duchu Všeobecnej deklarácie ľudských práv OSN.
 2. Od každého zamestnanca sa vyžaduje vytvárať atmosféru vzájomnej úcty, dôvery a spolupatričnosti, bez ktorých nemožno spolupracovať a dlhodobo dosahovať vynikajúce ekonomické výsledky.
 3. V PROFINEX Group sa nebude tolerovať žiadne fyzické, psychické alebo sexuálne obťažovanie. V spoločnosti je neprístupná akákoľvek forma zneužívania, ponižovania, šikanovania a dehonestácie ľudskej osobnosti či diskriminácie.
 4. Každý zamestnanec PROFINEX Group nesie zodpovednosť za svoje konanie. Mal by sa správať tak, aby neškodil svojim spolupracovníkom, aby im nekomplikoval prácu a nebránil v ich iniciatíve.
 5. Každý, kto si myslí, že môže niečím prispieť k zlepšeniu v ľubovoľnej oblasti spoločnosti, má právo byť vypočutý.
 6. PROFINEX Group prijíma zamestnancov a usmerňuje ich kariéru na základe ich predpokladov na danú prácu, bez akejkoľvek rasovej, náboženskej či národnostnej diskriminácie, bez ohľadu na farbu pleti, pohlavie, vek, stav, sexuálnu orientáciu a zdravotnú spôsobilosť.
 7. PROFINEX Group venuje dôslednú pozornosť odbornému a osobnému rozvoju svojich zamestnancov v súlade so súčasnými a budúcimi potrebami spoločnosti. Zaväzuje sa vytvárať podmienky na rozvíjanie vedomostí, zručností a schopností svojich zamestnancov zodpovedajúcich ich súčasnému alebo plánovanému pracovnému zaradeniu.
 8. PROFINEX Group sa zaväzuje uskutočňovať spravodlivú politiku odmeňovania, bez akejkoľvek diskriminácie. Spôsob odmeňovania má odrážať individuálne výsledky a význam pracovnej pozície vo väzbe na ekonomické výsledky spoločnosti a vývoj životných nákladov.
 9. PROFINEX Group sa zaväzuje v procese prepúšťania rešpektovať objektívne kritériá a základné etické normy. Proces prepúšťania musí byť včas oznámený, transparentný vychádzajúci zo základných psychologických poznatkov a nesmie zraňovať dôstojnosť človeka.
 10. PROFINEX Group sa zaväzuje vytvárať hygienicky neškodlivé, bezpečné pracovné prostredie. Zamestnanci sú však povinní rešpektovať všetky bezpečnostné predpisy a dbať, aby neohrozili seba, spolupracovníkov, iné osoby a nespôsobili materiálne škody.

Článok IX

Etika komunikácie, šírenia a ochrany v spoločnosti

 1. Vedenie PROFINEX Group vytvára priestor na slobodné vyjadrenie vlastného názoru každého zamestnanca bez rizika zastrašovania alebo sankcií.
 2. Vedenie PROFINEX Group sa zaväzuje vysvetľovať svoje ciele a zámery, ako aj význam jednotlivých činností a aktivít, podporovať aktívnu komunikáciu a aktivizovať zamestnancov na zdokonaľovanie ich pracovného výkonu, ako aj celkového výkonu spoločnosti.
 3. Všetci zamestnanci PROFINEX Group sú povinní chrániť informácie, ktoré patria spoločnosti alebo ktoré súvisia s jej podnikateľskými aktivitami. Takéto informácie sa považujú za dôverné, môžu sa používať len pre pracovné účely a nikdy nie na osobné ciele.
 4. Každý zamestnanec PROFINEX Group vystupuje nielen ako súkromná osoba, ale aj ako reprezentant spoločnosti. Preto i na verejnosti má dbať na dobré meno spoločnosti a ochraňovať jej záujmy.
 5. Každý zamestnanec PROFINEX Group je povinný ochraňovať duševný i hmotný majetok spoločnosti.

Článok X

Konflikt záujmov

 1. Zamestnanci PROFINEX Group neposkytujú a neprijímajú akýkoľvek úplatok. Všetci sú povinní dodržiavať príslušné ustanovenia Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
 2. Každý zamestnanec PROFINEX Group si svoje súkromné záujmy vo finančnej, obchodnej, či inej činnosti vykonávanej mimo spoločnosti PROFINEX Group rieši tak, aby sa vyhol skutočnému či potenciálnemu konfliktu záujmov. Tieto činnosti musia byť v súlade s právnymi normami a vnútornými predpismi PROFINEX Group. V týchto činnostiach nesmie zneužívať zdroje pracoviska, svoje postavenie v spoločnosti, ani ohrozovať dobré meno spoločnosti.
 3. Žiadny zamestnanec PROFINEX Group vo finančnej, obchodnej či inej činnosti vykonávanej ním alebo jeho príbuznými mimo PROFINEX Group nevyužije výhodu alebo zisk z informácie, ktorú získal v rámci svojich pracovných povinností a zodpovednosti v PROFINEX Group a ktorá nie je všeobecne dostupná.
 4. Zamestnanec PROFINEX Group môže vykonávať podnikateľskú činnosť, ktorá je zhodná s predmetom činnosti spoločnosti, len s jej predchádzajúcim písomným súhlasom štatutára spoločnosti.

Článok XI

Etika riešenia sporov

 1. Zamestnanci PROFINEX Group sa majú správať tak, aby predchádzali sporom. V prípade, že sa predsa spor či konflikt na pracovisku vyskytne, riešia ho kultivovane, nenásilnou cestou, prostredníctvom dialógu za účasti všetkých zainteresovaných strán.
 2. V prípade závažného sporu v PROFINEX Group musia zúčastnené strany prejaviť zodpovednosť a využiť všetky možnosti vyjednávania, aby sa zabezpečila plynulá činnosť spoločnosti.

Článok XII

Etická zodpovednosť manažmentu

 1. Manažéri PROFINEX Group sú vzorom pre ostatných pracovníkov spoločnosti. Nezbavujú sa svojej zodpovednosti vyplývajúcej z ich postavenia. Hlásia sa k pravidlám manažérskej etiky a dbajú na svoju profesijnú česť.
 2. Kľúčovou požiadavkou na prácu manažéra PROFINEX Group je riadiť sa heslom „Rob to, čo sám požaduješ od druhých“. Každý člen manažmentu je povinný si uvedomiť, že nesie zodpovednosť za rozvoj etiky v PROFINEX Group.
 3. Manažéri PROFINEX Group nepretržite rozvíjajú vzťahy s internými i externými skupinami. Vhodnými metódami podporujú spolupatričnosť a lojalitu zamestnancov k spoločnosti a ich záujem o jej prosperitu.
 4. Manažéri PROFINEX Group sa zaväzujú poskytovať pravidelné, zrozumiteľné a pravdivé informácie spolupracovníkom. Zároveň overujú, či nimi poskytnuté informácie našli svojich adresátov.
 5. Manažéri PROFINEX Group sú povinní oboznamovať zamestnancov s hodnotami a požiadavkami uvedenými v tomto Etickom kódexe a školiť ich pre jeho dodržiavanie a sú povinní ísť príkladom pri jeho rešpektovaní. Takisto sú povinní vytvárať prostredie, ktoré je sociálne spravodlivé a v ktorom je možné rozvíjať dialóg tak, aby nedochádzalo k porušovaniu kódexu.

Článok XIII

Záverečné ustanovenia

 1. Etický kódex PROFINEX Group sa vzťahuje na všetkých manažérov, zamestnancov spoločnosti ako aj na ďalšie osoby konajúce v mene spoločnosti. Všetci sú povinní kódex dodržiavať, konať v súlade s jeho ustanoveniami a podporovať ho.
 2. Všetci zamestnanci PROFINEX Group si musia byť vedomí, že každé porušenie etických noriem uvedených v Etickom kódexe spoločnosti bude riešené príslušnými sankciami, ktoré sa vzťahujú na všetkých zamestnancov.
 3. Zamestnanci PROFINEX Group sú povinní oznámiť porušenie tohto kódexu. Hlásenie sa podáva priamemu nadriadenému, čo predstavuje typický postup. Pokiaľ však zamestnanec má dojem, že v danej situácii to nie je vhodné, môže podať hlásenie ďalšiemu vyššiemu nadriadenému podľa organizačnej štruktúry. Oznámenie možno kedykoľvek podať ústne, písomne, elektronickou poštou, telefonicky.
 4. Priamy nadriadený zamestnanec je povinný zaoberať sa podaným hlásením o porušení Etického kódexu spoločnosti a prijať riešenie. Pokiaľ sám zváži, môže sa obrátiť na svojho nadriadeného.
 5. Identita osôb podávajúcich oznámenie o podozrení z porušenia Etického kódexu sa udržuje v tajnosti, v najvyššej možnej miere. Žiadne represálie nebudú namierené proti zamestnancovi, ktorý ohlasuje podozrenie z porušovania tohto kódexu.
 6. Disciplinárne konanie alebo jeho absencia nevylučuje konanie orgánov činných v trestnom konaní v prípade podozrenia, že bol spáchaný priestupok alebo trestný čin.
 7. Pripomienky k obsahu a štruktúre Etického kódexu PROFINEX Group sa podávajú na sekretariáte spoločnosti.

 

     V Banskej Bystrici, apríl 2014

     Schválil: JUDr. Roman Kvasnička, generálny riaditeľ skupiny PROFINEX Group 

Roman Kvasnička